6 tips


slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386386:|~|:prdttl:--:

Mandala

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--:https://cdn05.zipify.com/EsCYl5Eu1G7G4TOYJuJrKBxQUnU=/0x321:1280x1600/fit-in/220x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 220w, https://cdn05.zipify.com/gryopYEtZsSdRzro_geGOOTtk-E=/0x321:1280x1600/fit-in/450x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 450w, https://cdn05.zipify.com/jlsoJFujwSpgBYwOzVgWHHpJt-4=/0x321:1280x1600/fit-in/590x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 590w, https://cdn05.zipify.com/2Hu5-H9HOO-JKMBucNu0TWl-RRk=/0x321:1280x1600/fit-in/720x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 720w, https://cdn05.zipify.com/Bjp_aSZlF637HyLo9L7N2oX_fFA=/0x321:1280x1600/fit-in/830x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 830w, https://cdn05.zipify.com/hcpJ-bSjZfjNMR3SImBNTBda_MU=/0x321:1280x1600/fit-in/942x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 942w, https://cdn05.zipify.com/xvKckHQDNXJhUm2Jldmf9p_-PAo=/0x321:1280x1600/fit-in/1030x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg 1030w:|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386386:|~|:prdimgalt:--:Mandala:|~|:prdimg:--:https://cdn05.zipify.com/xvKckHQDNXJhUm2Jldmf9p_-PAo=/0x321:1280x1600/fit-in/1030x0/1c9ccd0df1034c279f9a260f842f0735/9n5a9801_websize.jpg:|~|:prdclass:--:ba-30386386:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386386:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:mandala:|~|:dcrt2class:--:ba-30386394:|~|:dcrt1class:--:ba-30386391:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386386:|~|:brdclass:--:ba-30386388:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386385:|~|:prdttl:--:

Triangular Choker

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--::|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386385:|~|:prdimgalt:--:Triangular Choker:|~|:prdimg:--:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0093/1197/7535/products/IMG_6508.jpg?v=1603062645:|~|:prdclass:--:ba-30386385:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386385:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:brass-pendant-choker:|~|:dcrt2class:--:ba-30386395:|~|:dcrt1class:--:ba-30386392:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386385:|~|:brdclass:--:ba-30386389:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386384:|~|:prdttl:--:

Simple Wrap Healing Stone

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--::|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386384:|~|:prdimgalt:--:Simple Wrap Healing Stone:|~|:prdimg:--:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0093/1197/7535/products/9N5A1203_websize.jpg?v=1603902162:|~|:prdclass:--:ba-30386384:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386384:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:amazonite:|~|:dcrt2class:--:ba-30386396:|~|:dcrt1class:--:ba-30386393:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386384:|~|:brdclass:--:ba-30386390:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386416:|~|:prdttl:--:

Blue Turquoise Anklet

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--::|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386416:|~|:prdimgalt:--:Blue Turquoise Anklet:|~|:prdimg:--:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0093/1197/7535/products/9N5A0764_websize.jpg?v=1601492400:|~|:prdclass:--:ba-30386416:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386416:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:blue-turquoise-anklet:|~|:dcrt2class:--:ba-30386423:|~|:dcrt1class:--:ba-30386420:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386416:|~|:brdclass:--:ba-30386417:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386415:|~|:prdttl:--:

Rose Quartz

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--::|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386415:|~|:prdimgalt:--:Rose Quartz:|~|:prdimg:--:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0093/1197/7535/products/9N5A0550_websize.jpg?v=1601492271:|~|:prdclass:--:ba-30386415:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386415:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:rose-quartz:|~|:dcrt2class:--:ba-30386424:|~|:dcrt1class:--:ba-30386421:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386415:|~|:brdclass:--:ba-30386418:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart
slctvrnt:--::|~|:shwqty:--:true:|~|:qty:--:1:|~|:prdurl:--:/cart:|~|:prdttlclass:--:pta-30386414:|~|:prdttl:--:

Tibet Style Anklet

:|~|:prdimgtp:--:product:|~|:prdimgsrcset:--::|~|:prdimgclass:--:zpa-mobile-align--center zpa-align--center pia-30386414:|~|:prdimgalt:--:Tibet Style Anklet:|~|:prdimg:--:https://cdn.shopify.com/s/files/1/0093/1197/7535/products/2_f59e4a0c-04d4-415a-8e59-cf2cd4cf81fa.jpg?v=1603922212:|~|:prdclass:--:ba-30386414:|~|:prdbtnltp:--:cart:|~|:prdbtnelt:--:_self:|~|:prdbtncpt:--:ADD TO CART:|~|:prdbtnclass:--:zpa-button-padding-medium bcss-30386414:|~|:prdbtnalign:--:zpa-button-alignment-center:|~|:handle:--:tibet-style-anklet:|~|:dcrt2class:--:ba-30386425:|~|:dcrt1class:--:ba-30386422:|~|:crtmsgclass:--:pcma-30386414:|~|:brdclass:--:ba-30386419:|~|:addcrtmsg:--:Product has been added to cart